I.                  Ligji nr. 90 48, dt. 07.04.2003 “Per trashegimine kulturore”

 

 

L I GJ

Nr.9048, date 07.04.2003

 

PER TRASHEGIMINE KULTURORE

Nė mbėshtetje tė neneve 59 pika 1 shkronja “g”, 78 dhe 83 pika 1 tė Kushtetutės, me propozimin e Kėshillit tė Ministrave,

 

K U V E N D I

I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

 

V E N D O S I :

 

KREU I - DISPOZITA TE PERGJITHSHME

KREU II - TRASHEGIMIA KULTURORE E LUAJTSHME

KREU III - TRASHEGIMIA KULTURORE E PALUAJTSHME

KREU IV - KUNDERVAJTJET ADMINISTRATIVE

KREU V - DISPOZITA KALIMTARE DHE TE FUNDIT

 

Shpallur me dekret nr.3804, date 5.5.2003 tė Presidentit tė Republikės sė Shqipėrisė, Alfred Moisiu.

 

Faqja kryesore
Trashegimia kulturore